Bồn inox Sơn Hà Đứng

Trang chủ » Sản phẩm » Bồn nước Sơn Hà » Bồn inox Sơn Hà » Bồn inox Sơn Hà Đứng

Bồn inox Sơn Hà Đứng

Bồn inox sơn hà 500l đứng

Mã Số : SH-D500 (F720)

Giá bán : 1,743,000 đ


Bồn inox sơn hà 700l đứng

Mã Số : SH-D700 (F720)

Giá bán : 1,960,800 đ


Bồn inox sơn hà 1000l đứng

Mã Số : SH-D1000 (F960)

Giá bán : 2,553,600 đ


Bồn inox sơn hà 1200l đứng

Mã Số : SH-D1200 (F980)

Giá bán : 2,898,000 đ


Bồn inox sơn hà 1350l đứng

Mã Số : SH-D1350 (F1050)

Giá bán : 3,325,000 đ


Bồn inox sơn hà 1500l đứng

Mã Số : SH-D1500 (F960)

Giá bán : 3,865,400 đ


Bồn inox sơn hà 5000l đứng

Mã Số : SH-D1500 (F1140)

Giá bán : 3,950,700 đ


Bồn inox sơn hà 2000l đứng

Mã Số : SH-D2000 (F1140)

Giá bán : 5,152,000 đ


Bồn inox sơn hà 2000l đứng

Mã Số : SH-D2000 (F1380)

Giá bán : 5,289,900 đ


Bồn inox sơn hà 2500l đứng

Mã Số : SH-D2500 (F1140)

Giá bán : 6,548,100 đ


Bồn inox sơn hà 2500l đứng

Mã Số : SH-D2500 (F1380)

Giá bán : 6,661,200 đ


Bồn inox sơn hà 3000l đứng

Mã Số : SH D3000 (F 1140)

Giá bán : 7,326,400 đ


Bồn inox sơn hà 3000l đứng

Mã Số : SH-D3000 (F1380)

Giá bán : 7,603,750 đ


Bồn inox sơn hà 4000l đứng

Mã Số : SH-D4000 (F1420)

Giá bán : 9,648,100 đ


Bồn nước sơn hà 4500l đứng

Mã Số : SH-D4500 (F1420)

Giá bán : 11,344,050 đ


Bồn inox sơn hà 5000l đứng

Mã Số : SH-D5000 (F1420)

Giá bán : 11,970,000 đ


Giá bán : 13,567,500 đ


 

Được chứng nhận


Tắt Khuyến mại hè [X]